Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden mr. Deliana Scholten

Artikel 1 – Opdracht

1.1       In het hierna volgende betekent Mr. D.M.M. Scholten Advocaat, mevrouw mr. D.M.M. Scholten werkzaam als zelfstandig advocaat en handelend onder de naam Nieuwstaete Advocaten B.V. gevestigd aan de Nieuwlandstraat 130 te (2729DX) Zoetermeer.

1.2       Opdracht
Bij aanvaarding van een opdracht door mr. D.M.M. Scholten ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en mr. D.M.M. Scholten. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. D.M.M. Scholten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de advocaten alsmede degenen die voor of ten behoeve van Nieuwstaete Advocaten B.V., werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

  • Cliënt en opdrachtgever

Degene, ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht, wordt als cliënt aangemerkt. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot een betaling van al hetgeen aan de advocaat toekomt.

Artikel 2 – Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mr. D.M.M. Scholten is het cliënt niet toegestaan de door mr. D.M.M. Scholten geproduceerde adviezen, contracten of andere voort­brengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

Artikel 3 – Financiën

Honorarium en verschotten

3.1 Aan mr. D.M.M. Scholten komt toe honorarium en verschotten. Onder verschotten wordt verstaan: een vergoeding van te specificeren kosten als griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, leges, uittrekselkosten, deurwaarders­kosten, koerier e.d.

3.2 Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti-, telefoon-, telefax-, kopieerkosten e.d., wordt forfaitair gesteld op 5% van het honorarium.

3.3 Tussen mr. D.M.M. Scholten en cliënt geldt de overeengekomen honorering, zoals deze door haar schriftelijk is bevestigd. In alle andere gevallen wordt het honorarium berekend uitgaande van het jaarlijkse basisuurtarief van Nieuwstaete Advocaten B.V. Het basisuurtarief wordt jaarlijks door Nieuwstaete Advocaten B.V. vastgesteld en is op aanvraag bij mr. D.M.M. Scholten verkrijgbaar. Indien het basisuurtarief van toepassing is en de opdracht zich uitstrekt over meerdere jaren, is telkens het voor dat jaar geldende basisuurtarief van toepassing.

3.4  Mr. D.M.M. Scholten is gerechtigd een voorschot op honorarium en verschotten te verlangen, voordat met zijn werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

Artikel 4 – Declaraties en opschorting werkzaamheden

4.1 Declaraties

Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen de betaaltermijn, vermeld in art. 5. Zolang de opdracht niet is voltooid, is mr. D.M.M. Scholten gerechtigd tussentijds te declareren.

  • Opschorting werkzaamheden

Indien een declaratie niet binnen de in art. 5 vermelde termijn wordt voldaan, is mr. D.M.M. Scholten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, zowel voor de desbetreffende opdracht alsook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Mr. D.M.M. Scholten is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 5 – Betalingstermijn, rente en incassokosten

5.1  Betalingstermijn en rente

Declaraties dienen te worden voldaan binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zullen zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.

  • Incassokosten

In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% over het verschuldigde, met een minimum van € 110,00.

Artikel 6 – Derdegelden

Gelden die ten behoeve van de cliënt worden ontvangen, worden gestort op bankrekening nummer NL72 INGB 000 529 52 15 te name van de Stichting Beheer derdengelden mr. R.S. Sewdajal te Zoetermeer. Over derdengelden wordt geen rente vergoed, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Door. D.M.M. Scholten heeft een beroepsaansprakelijk-heidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico. Op aanvraag zal mr. D.M.M. Scholten informatie over de polis aan de cliënt verstrekken. Indien en voor zover de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van mr. D.M.M. Scholten.

Artikel 8 – Archivering

Behoudens andersluidende afspraak tussen mr. D.M.M. Scholten en cliënt, zal het zaaksdossier gedurende zeven jaren in het archief worden bewaard. Daarna zal dit worden vernietigd.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen mr. D.M.M. Scholten en de opdrachtgever, tussen mr. D.M.M. Scholten en de cliënt en op alle werkzaamheden van mr. D.M.M. Scholten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter, behoudens gevallen waarin de Geschillen-regeling Advocatuur van toepassing is en voorziet in toepassing van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Advocatuur.

In dat geval worden geschillen beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. In het Reglement Geschillencommissie Advocatuur is vermeld dat geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaande bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere cliënt heeft het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde Nederlandse rechter te kiezen binnen zes weken nadat mr. D.M.M. Scholten zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Geschillen met zakelijke cliënten worden overeenkomstig dit reglement beslecht door middel van arbitrage.

Klachten en geschillen over de dienstverlening van mr. D.M.M. Scholten dienen binnen drie maanden na het moment waarop de klager kennis nam of redelijkerwijs kon nemen van het handelen of nalaten dat daartoe aanleiding geeft schriftelijk te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Nieuwstaete Advocaten B.V. zijnde mr. R.S. Sewdajal (t.a.v. mr. R.S. Sewdajal, klachtenfunctionaris, Nieuwlandstraat 130, 2729 DX Zoetermeer). De klachtenfunctionaris beslist overeenkomstig de klachtenregeling. Het klachtenreglement is te vinden op de website van Nieuwstaete Advocaten B.V.

Artikel 10 – Overige

In het geval van een geschil over de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse taal en de meest recente versie bindend.