Selecteer een pagina

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Newstate Law & Legal uitvoert.

 

 1. Begrippen

In dit privacybeleid wordt verstaan onder:

1.1. Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief (herleidbare) gepseudonimiseerde gegevens;

1.2. Verstrekken van persoonsgegevens: Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

1.3. Verzamelen van persoonsgegevens: Het verkrijgen van persoonsgegevens;

1.4. Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

1.5. Bewerker: Degene die ten behoeve van Newstate Law & Legal persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

1.6. Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

1.7. Derde: Ieder, niet zijnde de betrokkene, Newstate Law & Legal, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van Newstate Law & Legal of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

1.8. Ontvanger: Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

1.9. Toestemming van de betrokkene: Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

 

 1. Verplichtingen van Newstate Law & Legal en de bewerker

2.1. Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Newstate Law & Legal een opdracht verstrekken aan een bewerker. Newstate Law & Legal garandeert dat deze opdracht (indien van toepassing) niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden.

2.2 Newstate Law & Legal zal eventuele wijzigingen met betrekking tot de verwerking en de eventuele gevolgen daarvan tijdig aan de bewerker bekendmaken.

2.3 Newstate Law & Legal zal zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens als de bepalingen van dit privacybeleid in acht nemen.

2.4 Newstate Law & Legal zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan Newstate Law & Legal verstrekte opdrachten en door Newstate Law & Legal te verrichten werkzaamheden.

2.5 Newstate Law & Legal en de bewerker zullen de persoonsgegevens niet opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte.

2.6 Newstate Law & Legal draagt zorg ervoor dat al haar medewerkers en de bewerker zich houden aan zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens als de bepalingen van dit privacybeleid, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. De medewerkers van Newstate Law & Legal en de bewerker zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

2.7 Newstate Law & Legal zal, zo nodig middels de bewerker, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Hetgeen passend is, is mede afhankelijk van de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan en de mogelijke inherente risico’s die de verwerking en aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen. De beveiligingsmaatregelen die Newstate Law & Legal treft zijn opgenomen in de bijlage van dit privacybeleid.

2.8 Newstate Law & Legal verleent betrokkenen op hunner verzoek, in te dienen via het e-mailadres [email protected], inzage in hun persoonsgegevens en biedt betrokkenen de gelegenheid om hun persoonsgegevens te corrigeren.

2.9 Indien betrokkenen persoonsgegevens verstrekken aan Newstate Law & Legal teneinde cliënt van Newstate Law & Legal te worden, of bij Newstate Law & Legal in dienst te treden of stage te lopen, maar zulks niet leidt tot de totstandkoming van de beoogde overeenkomst met Newstate Law & Legal, zullen de persoonsgegevens één jaar worden bewaard en vervolgens worden vernietigd.

2.10 Newstate Law & Legal kan via haar website persoonsgegevens van bezoekers verzamelen. Deze persoonsgegevens zijn evenwel geanonimiseerd en dienen uitsluitend ter verbetering van de website van Newstate Law & Legal.

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens

3.1 Newstate Law & Legal zal uitsluitend gebruikmaken van verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Newstate Law & Legal zal persoonsgegevens niet voor (andere) commerciële doeleinden aanwenden.

3.2 Newstate Law & Legal zal in beginsel geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. Newstate Law & Legal zal erop toezien dat haar medewerkers en de bewerker dit voorschrift eveneens naleven. Dit voorschrift lijdt evenwel uitzondering in het geval Newstate Law & Legal van oordeel is dat de verstrekking van specifieke persoonsgegevens aan een specifieke derde in het belang is van de cliënt op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, terwijl de cliënt na daarover te zijn geïnformeerd geen bezwaar heeft gemaakt tegen deze verstrekking. Indien Newstate Law & Legal op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens aan een derde dient te verstrekken, zal zij:

– De grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren;

– De betrokkene inlichten over het verzoek en in de gelegenheid stellen om zich daartegen te verweren, tenzij zulks feitelijk en/of juridisch gezien niet mogelijk is, waaronder mede wordt begrepen de situatie waarin het geven van zulke inlichtingen of het bieden van een zodanige gelegenheid tot verweer Newstate Law & Legal zou blootstellen aan privaatrechtelijke aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging;

– De verstrekking, indien het verzoek daartoe naar het oordeel van Newstate Law & Legal gegrond is en niet rechtsgeldig kan worden geweigerd, beperken tot hetgeen wettelijk verplicht is.

 

 1. Herziening privacybeleid

4.1. Newstate Law & Legal kan haar privacybeleid herzien indien zij daartoe aanleiding ziet op grond van nieuwe regelgeving, rechtspraak, of andere omstandigheden welke naar het oordeel van Newstate Law & Legal nopen tot wijziging van het privacybeleid.

 

Bijlage – Beveiligingsmaatregelen

Newstate Law & Legal en de bewerker voldoen ten minste aan het volgende:

 1. Er worden maatregelen getroffen om de verwerking van de gegevens te beveiligen, alsmede de privacy te waarborgen.
 2. De medewerkers van Newstate Law & Legal en de bewerker zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
 3. De medewerkers van Newstate Law & Legal en de bewerker zijn geïnstrueerd over de wijze waarop zij persoonsgegevens dienen te verwerken en hoe zij de veiligheid van deze persoonsgegevens kunnen waarborgen.
 4. IT-voorzieningen en apparatuur zijn fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
 5. Er zijn procedures en middelen om bevoegde gebruikers toegang te geven tot de gegevensdragers en informatiesystemen en -diensten die ze voor de uitvoering van hun taken nodig hebben en om onbevoegde toegang tot gegevensdragers en informatiesystemen te voorkomen.
 6. Er zijn procedures voor de verwerving, ontwikkeling, onderhoud en vernietiging van data en informatiesystemen.
 7. Newstate Law & Legal en de bewerker installeren tijdig oplossingen die de leveranciers van door hen gebruikte software uitbrengen voor beveiligingslekken.
 8. Er zijn procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatiebeveiligings-incidenten en zwakke plekken in de beveiliging, zodra ze zijn gerapporteerd.
 9. Newstate Law & Legal en de bewerker melden datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen bij de betreffende toezichthouder (veelal de Autoriteit Persoonsgegevens).